OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce Sedliště

č. 1/2010

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Sedliště se usneslo na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 4/11/2010 vydat podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

Oddíl první

Základní ustanovení

Čl. 1

 1. Obec Sedliště vybírá tyto místní poplatky:
 2. poplatek ze psů,
 3. poplatek za užívání veřejného prostranství.
 4. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Sedliště.

Oddíl druhý

Poplatek ze psů

Čl. 2

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti do 15ti dnů od jejího vzniku, resp. zániku, a to prokazatelnou formou.

2) Ohlašovací povinnost podle odst. 1 má i poplatník, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozen, a tuto skutečnost musí v ohlášení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku ze psů činí ročně 100,- Kč za každého psa.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,1a) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)

2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

1a) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

Splatnost poplatku

Poplatník je povinen uhradit poplatek nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku po roce, kdy vznikla, trvala nebo zanikla poplatková povinnost.

Oddíl třetí

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 9

Veřejné prostranství

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) veřejná zeleň, vymezená parcelními čísly 11/3, 11/5, 11/16, 11/17, 20/1, 28/1, 28/6, 42, 43/1, 43/2, 47/1, 47/2, 50/2, 83/1, 84/1, 84/2, 85/1, 93, 120/2, 385/1, 385/3, 606/1

b) místní komunikace v obci, parcelní čísla 21/2, 28/7, 28/8, 593/1, 602, 603, 605/1, 605/2, 606/2, 607/1, 607/2, 608/1, 608/2, 609/3, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 624/1, 662/1, 662/2, 663, 664/1, 711/2

Čl. 10

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 této vyhlášky.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 14 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost 5 dní předem.

2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 3 dnů ukončení užívání veřejného prostranství.

Čl. 12

Sazby poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10,- Kč,

b) za umístění zařízení pro poskytování prodeje 100,- Kč,

c) za provádění výkopových prací 10,- Kč,

d) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč,

e) za umístění reklamního zařízení 100,- Kč,

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč,

g) za umístění cirkusů 10,- Kč,

g) za umístění skládek 10,- Kč,

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč,

i) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 10,- Kč,

j) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 10,- Kč,

k) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč,

l) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

 1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 365 Kč/rok,
 2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 1825 Kč/rok,
 3. za umístění prodejního zařízení 1825 Kč/rok,
 4. za umístění prodejního zařízení 100 Kč/týden,
 5. za umístění skládek (paliva,stavebních hmot,atd.) 10 Kč/m2/rok

3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

Čl. 13

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 1. akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely;
 2. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedených v čl. 12 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 15

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

2) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci.

3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku po roce, kdy vznikla, trvala nebo zanikla poplatková povinnost.

Oddíl čtvrtý

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 16

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek.

Čl. 17

1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011

2) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích

.................................... ...........................

Pavel Novák Daniel Hajzler

starosta místostarosta

Datum vyvěšení na úřední desce : 16.12.2010

Datum sejmutí z úřední desky : 1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce

Sedliště u Litomyšle

č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 7.11. 2012 usnesením č. 2/08/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Sedliště touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek").

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku").[1]

Čl. 2

Poplatník

Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o místních poplatcích").[2]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka činí 480,- Kč a je tvořena:

a) z částky 230,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.

(2) Náklady byly rozúčtovány takto:

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku.

(2) Pokud celková výše platby za domácnost přesáhne 600,- Kč, může být platba rozdělena do dvou pololetních splátek, které jsou splatné do 31.3. a 30.9. kalendářního roku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6

Osvobození

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) poplatník umístěný nejméně 6 měsíců v kalendářním roce ve zdravotnickém, sociálním a jiném obdobném zařízení

b) poplatník podle § 10b odst. 1 písm. b), který je zároveň poplatníkem podle § 10b odst. 1 písm. a)

c) poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně Sedliště č.p. 46

d) poplatník umístěný nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v léčebném nebo sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení

(2) Nárok na osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

Čl. 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 1.1.2012

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1. 2013.

................................... ..........................................

Pavel Novák Daniel Hajzler

starosta místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 19.12.2012


[1] § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[2] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.